ROTARYS LÄKARBANK I FINLAND

Rotary Doctor Bank of Finland

Den finländska Rotary Läkarbanken är en mångdistriktsorganisation inom Finlands Rotary rf.

Läkarbanken grundades redan år 1999 i avsikt att stöda hälso- och sjukvården i Tanzania genom att sända ut frivilliga läkare från Finland för att arbeta i nära kontakt med sina kolleger i Tanzania.

Modellen för verksamheten togs från Sverige, där en liknande organisation har varit verksam sedan 1988 med huvudvikt på Kenya men även i en del andra afrikanska länder.

Den finländska läkarbanken har varit verksam i Tanzania sedan 2002 med hjälp av ett betydande ekonomiskt stöd från den finska statens utvecklingshjälp och särskilt de medel, som tilldelas olika medborgarorganisationer för verksamhet i utvecklingsländerna. Tanzania har, sedan länge, varit en av de största mottagarna av hjälp från Finland.

I början var antalet utsända läkare begränsat men med tiden har antalet sakta ökat så att man år 2009 kunde sända ut tjugo läkare för tjänstgöring vid de evangelisk-lutherska kyrkornas sjukhus i Ilembula, Itete, Marangu, Ndolage och Haydom. Totalt var läkarna på plats i 1366 dagar vilket motsvarar en permanent närvaro av sex (6) läkare året om.

Läkarna och tandläkarna  arbetar på frivillig bas och erhåller ingen lön för den tid de arbetar i Tanzania. Läkarbanken betalar resor till och från sjukhusen, ersätter kostnaderna för ett begränsat personligt reseapotek samt tecknar en reseförsäkring. En dagpenning, som täcker mat och husrum i sjukhusens gästhus, utbetalas även.

Läkarna utgör alltså ingen ekonomisk belastning för sjukhusen, där de arbetar.

I dagens läge kunde Läkarbanken årligen sända ut 35 läkare eller tandläkare för att hjälpa till även vid andra sjukhus än de tidigare nämnda under förutsättning att ansökningarna fås i god tid före den tilltänkta vistelsen. Processen för att erhålla de behövliga tillstånden i Tanzania är mycket långsam.

Läkarna rekryteras enligt de behov som förekommer vid sjukhusen och förutsättningen är att den som anmäler sig har full självständig läkarkompetens och minst tre års arbetserfarenhet i kliniskt arbete. Specialister behövs särskilt inom anestesi, kirurgi, gynekologi och epidemiologi.

Läkarbankens läkare utför inte enbart kliniskt arbete utan meningen är att även lära ut metoder, förfaringssätt, hygien och praktsikt kunnande till alla som arbetar på sjukhuset, oberoende av deras specifika ställning i organisationen.

Läkarbanken har även aktivt anskaffat nya anläggningar och apparater särskilt när det gäller postoperativ vård och skötseln av nyblivna mödrar och nyfödda.

För tillfället är ett projekt i gång i syfte att anskaffa en enhet för intensiv vård (ICU) till sjukhuset i Matema i sydvästra Tanzania.