Medlemsskap i rotaryklubben
Klubben kallar sina egna medlemmar    


Till medlemmar i en rotaryklubb kallas respekterade privatpersoner, som har visat ledarskap eller som är ledande företrädare för sina yrken. Klubbgrundlagen definierar medlem som en vuxen person med goda karaktärsdrag och god yrkesrenommé.

Varje aktiv medlem bör ha en yrkesklassifikation som motsvarar hans huvudsakliga och egentliga yrkesverksamhet. Som aktiv medlem kan antagas 5 personer per klassifikation.

Klassifikationssystemet garanterar att medlemmarna utgör ett representativt tvärsnitt av de yrken, som finns på verksamhetsorten. Detta främjar Rotarys syfte att skapa nya bekantskapsförhållanden, slå vakt om yrkesmoralen, uppskatta värdefullt arbete och förverkliga tjänandets ideal.

Den i vårt nutida samhälle långt gående specialiseringen leder till att representanter från olika yrkesgrupper sällan träffas vid gemensamma tillställningar. Rotary kan på detta sätt öppna nya berikande verkningsområden för långt specialiserade yrkesmän.

Klubben skapar själv sin klassifikationsförteckning. Med klassifikation avses den huvudsakliga och erkända verksamhet som utövas av det företag, bolag eller den institution, som medlemmen är knuten till. Avgörande är det yrkesområde rotarianen representerar.

Om han / hon är självständigt verksam inom affärs- eller yrkesverksamhet skall klassifikationen vara den, som enligt hans / hennes egna uppgifter beskriver den huvudsakliga och erkända verksamheten. En klubb skall inrätta lämpliga klassifikationer, som beskriver affärs- och yrkesaktiviteter inom klubbens område. Alla klubbar skall ofta genomföra undersökningar av förtjänstfulla yrken i samhället, som borde vara representerade i klubben och i samband därmed utveckla och uppdatera en lista över fyllda samt lediga klassifikationer.