Rotaryn tavoitteet ja ideologia

Rotary on palvelujärjestö, jonka tunnuslause on:
Palvelu itsekkyyden edelle (Service above self).

Rotaryn strategiasuunnitelmassa v. 2007 ydinarvoiksemme ovat kiteytyneet:

  • Toveruus
  • Rehellisyys
  • Moninaisuus
  • Palvelu
  • Johtajuus

Rotary Internationalin tehtävä

Me palvelemme muita, edistämme rehellisyyttä, lisäämme kansainvälistä yhteisymmärrystä ja hyvää tahtoa sekä rauhaa liikemaailmassa ja yhteiskunnassa. Me pyrimme tähän edistämällä kanssakäymistä ja toveruutta eri ammattiryhmien ja yhteiskunnan johtohenkilöiden keskuudessa.

 

Rotaryn tavoite

Rotarytoiminnan tavoite määritellään seu­raavasti:

Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemi­sen ihannetta kaiken arvossapidetyn yrit­teliäisyyden perustana

1   edistämällä tuttavuussuhteiden synty­mistä ja siten luomalla tilaisuuksia pal­velemiseen

2   vaalimalla liike- ja ammattimoraalia ja auttamalla jokaista rotaria näkemään palvelun mahdollisuudet omassa ammatissaan

3  innostamalla jokaista rotaria toteutta­maan palvelua yksityis­elämässään, ammatissaan ja yhteis­kunnan jäsenenä

edistämällä kansainvälistä yhteisymmärrystä ja rauhaa ihmisten välisen palvelun ja ystävyyden kautta

 

Neljän kysymyksen koe

Herbert Taylor Four Way Test 1

Vuonna 1932 rotari Herbert J. Taylor laati Neljän kysymyksen kokeen, joka on käännetty yli 100 kielelle.

Rotaryn käytännön toimintaa ohjaavista periaatteista ns. Neljän kysymyksen koe on keskeinen. Näillä neljällä kysymyksellä rotarit testaavat toimiensa eettistä perustaa keskinäisessä kanssakäymisessään sekä ammatillisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassaan:

1 Onko tämä totta? (Is it the truth?)

2 Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan? (Is it fair to all concerned?)

3 Luoko tämä hyvää tahtoa ja parempaa ystävyyttä? (Will it build goodwill and better friendship?)

4 Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista? (Will it be beneficial to all concerned?)

 

Singaporen julistus

Toinen rotarykäytäntöjä ohjaava keskeinen periaate on nk. Singaporen julistus, joka määriteltiin vuonna 1989 pidetyssä sääntövaltuuskunnan kokouksessa.
Se on kahdeksankohtainen eettinen julistus liike- ja ammattialoilla toimiville rotareille:

Liike- ja ammattialalla toimivana rotarina minun velvollisuuteni on

1 Suhtautua omaan ammattiini tilaisuutena palvella

2 Noudattaa tunnollisesti oman ammattini eettisiä ohjeita, maani lakeja ja yhteisöni moraalisääntöjä

3 Kohottaa ammattini arvostusta ja edistää korkeita eettisiä arvoja ammatissani.

4 Olla rehellinen ja tasapuolinen työnantajaani, työntekijöitäni, yhteistyökumppaneitani, kilpailijoitani, asiakkaitani ja yleisöä kohtaan sekä kaikkia muita kohtaan, joihin olen liike- tai ammattisuhteessa

5 Kunnioittaa ja arvostaa kaikkia yhteiskunnalle hyödyllisiä ammatteja

6 Tarjota ammattitaitoni avuksi yritettäessä löytää työmahdollisuuksia nuorille, pyrittäessä auttamaan erityisongelmista kärsiviä ja kehitettäessä paikkakuntani asukkaiden elämänlaatua

7 Olla rehellinen markkinoinnissani ja edustaessani liike- tai ammattialaani yleisön edessä

8 Olla pyytämättä muilta rotareilta, tai olla suomatta heille, sellaista etuoikeutta tai etua, jota en soisi muille liike- tai ammattikumppaneilleni.

new-logo-rotarymbs_rgb_pieni 150